RTTL:n ja SJL:n lausunnot radion tulevaa toimilupakautta koskevasta muistiosta

9.4.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö ei pyytänyt Radio- ja televisiotoimittajien liitolta eikä Journalistiliitolta lausuntoa radion toimilupamuistiosta. Liitot lausuivat siitä huolimatta määräaikaan 4.4. mennessä.

Radio- ja televisiotoimittajien liitto RTTL ihmettelee, ettei LVM ole pyytänyt alan edunvalvontajärjestön näkemystä asiasta ja pyydämme, että jatkossa lausuntopyynnöt tulevat myös RTTL:lle.

Radio- ja televisiotoimittajien liitto RTTL toteaa hallituksen esityksestä seuraavaa:

Muistiossaan viestintäministeriö esittää, että tulevalla kaudella ei arvioitaisi toimilupaa hakeneiden radiokanavien ohjelmasisältöjä keskenään, vaan arvioinnin painopiste siirtyisi toimijan edellytyksiin harjoittaa pitkäjänteistä ja kestävää radiotoimintaa. Edelleen muistiossa todetaan, että tämä tuottaa haasteita ei-kaupallisten toimijoiden ja erikoisradioiden toimintamahdollisuuksen takaamiseen. 

Sekä sisältöehtojen että paikallisuusehtojen poistuminen rajoittaa mielestämme monipuolisen ja monimuotoisen ohjelmasisällön tuottamisen edellytyksiä. Näemme ehdotuksessa haasteena, että toimiluvat keskittyvät vain vähälle joukolle toimijoita, mikä on nyt jo tapahtunut. Tällöin myös ohjelmasisältöjen määrä vähenee ja keskittyy jaeltavaksi samojen yhtiöiden useilla jakelukanavilla.

Toimilupien myöntäminen rajallisilla radiotaajuuksilla on mitä suurimmissa määrin sananvapauden toteuttamista viestintäpolitiikan keinoin. Monipuolinen ja -ääninen media kaikissa muodoissaan on ehdoton edellytys sananvapauden ja demokratian toteutumiselle.

RTTL toteaa myös, että Suomessa on suunnitteilla maakuntamalli, joka on yksi kerros lisää alueellista päätöksentekoa. Paikallisen journalistisen sisällön monipuolinen jakelu eri medioissa on entistä tärkeämmässä osassa. Siksi paikallisuuden poistamista sisältökriteereistä on pidettävä huonona asiana. Paikallisuudella on iso merkitys alueen kuin alueen asukkaille ja kuulijoille on tarjottava esimerkiksi paikallisia uutisia. 

Radiotoimiala on sähköisen viestinnän ammattilaisille edelleen kiinnostava ja vetovoimainen. Viime vuosina on kuitenkin ollut nähtävissä alan työllistymismahdollisuuksien heikkenemistä, mikä osaltaan on johtunut siitä, että toimiluvat ovat keskittyneet muutamille suurille toimijoille. Samaan aikaan kaupallisella radiolla menee taloudellisesti verraten hyvin. Siitä huolimatta työllisyystilanne ja alalla työskentely on vaikeutunut. Tilanne on hyvin ristiriitainen. 

Toimilupaehtojen tulee olla sellaiset, että ne mahdollistavat myös uusien, itsenäisten ja riippumattomien toimijoiden pääsemisen radiotoimialalle. Tällä olisi pitkällä aikavälillä myös alan työllisyystilannetta parantava vaikutus.

Tällä lausunnolla yhdymme myös Suomen Journalistiliiton lausuntoon. 

Sari Korpela-Välisaari, puheenjohtaja

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry.

 

JOURNALISTILIITON LAUSUNTO

Ihmettelemme että Journalistiliitolta ei ole pyydetty lausuntoa asiaan, joka koskee konkreettisesti jäseniämme. Kun jaettavia taajuuksia on niukasti, voidaan toimilupia myönnettäessä ottaa tarkoituksenmukaisuusharkinnassa huomioon myös hakijan kaupalliset edellytykset harjoittaa pitkäjänteistä radiotoimintaa. Sen sijaan emme pidä perusteltuna, että yleisen normienpurun nimissä kokonaan luovuttaisiin toimilupien sisältöehdoista ja paikallisradioiden ja alueellisten radioiden paikallisuusehdoista. Muistion mukaan myös sidosryhmäkeskusteluissa radiotoimiala itse on ollut pääsääntöisesti tyytyväinen nykytilaan. Mielestämme lupaehtoihin tulisi kuulua vaatimuksia ohjelmatarjonnan monipuolisuudesta, kuten puhesisällöstä, toimitetusta esimerkiksi uutis- ja ajankohtaisohjelmistosta ja paikallisuudesta. Paikallisella journalismilla on merkitystä. Se luo yhteisöä ja identiteettiä. Paikallinen journalismi tuottaa ihmisille omasta lähiympäristöstään sisältöä ja tietoa, jota ei saa mistään muualta. Se tarjoaa välineen seurata oman asuinpaikkakunnan ajankohtaisia asioita ja mahdollisuuden vaikuttaa niihin. Paikallisen median rooli demokratian luojana on keskeinen. Myös LVM:n tilaamassa tuoreessa selvityksessä media- ja viestintäpolitiikan tilasta ja sen mittaamisesta (28.3.2018) todetaan, että moninaisuutta paikallistasolla edistää, jos paikallisradioilta jatkossakin edellytetään paikallista ohjelmatarjontaa (suositus 3, sivu 311). Radiotoiminnan ja erityisesti paikallisradiotoiminnan elinvoimaisuudesta huolehtiminen on tärkeää. Jatkossakin on tarpeen ottaa huomioon radiotoiminnan ketjuuntuneisuus ja se, että kaupallinen radiotoimiala on Sanoma Media Finlandin radioita lukuun ottamatta työehtosopimustoiminnan ulkopuolella. Sinne ei saa viestintäpoliittisin keinoin rohkaista työn halpamarkkinoiden syntymistä. Yhdymme lausunnossamme myös siihen, mitä jäsenyhdistyksemme Radio- ja televisiotoimittajien liitto on asiassa lausunut.

SUOMEN JOURNALISTILIITTO – FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RY

Petri Savolainen, edunvalvontajohtaja

Juha Rekola, asiamies